2011/02/03

Төвийн албан хаагч ажилчдад баримт бичгийн стандарт, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар хийсэн сургалт

2010 онд төвийн албан хаагч ажилчдад баримт бичгийн стандарт, албан хэрэг хөтлөлтийн талаар хийсэн сургалт


No comments:

Post a Comment