2014/07/16

Хандив


Японы иргэн Ямашита багшаас хандивласан 872,9 мянган төгрөгний хувцас хатаагчийг эргэлтийн бус хөрөнгөнд бүртгэн авах зөвшөөрөл хүссэн албан бичиг, холбогдох материалыг бүрдүүлэн Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт өгч бүртгэн авах зөвшөөрлийг гаргуулж 02-р улиралд эргэлтийн бус хөрөнгийн  дансанд бүртгэн авсан. No comments:

Post a Comment