2013/12/12

Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилууд 2011-2013 он

Хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилууд 2011-2013 он
          Хөрөнгө оруулалтын ажилд  ашиглагч байгууллагаас хийгдсэн ажилууд
Д/д

Хөрөнгө оруулалтын төрөл

Мөнгөн дүн

Он

Хөрөнгө оруулалтын ажлын явц

Ашиглагч байгууллага болох тус  цогцолбороос хийгдсэн ажлууд1
2011 оны төсвийн тодотголоор Нийслэлийн засаг даргын 835-р захирамжаар хүүхдийн төвийн тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авахажиллагаа 

200000.0 мян.төг

2011 Хүүхдийн төвийн тохижилтонд зориулан үнэлгээний хороог байгуулан харьцуулалтын аргаар тендер зарлаж  нийт 11 багцаар 199489.1 мянган төгрөгөөр худалдан авалт хийсэн

Байгууллагын нийт тавилга, тоног төхөөрөмж эрс муудсан чанарын шаардлага хангахгүй болсон тул:
-Тавилга, тоног төхөөрөмжийн  үнийн судалгааг холбогдох чиглэлийн багш ажиллагсадыг оролцуулж   хамтран хийсэн.
- Харьцуулалтын аргаар тендер зарлах, урилга хүргүүлэх, нээлт хийх, үнэлгээ хийх  ажлуудыг хийж тавилга, тоног төхөөрөмжийг хугацаанд нь хүлээн авч Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын зөвшөөрлөөр бүртгэлд авсан.


2
Нийслэлийн засаг даргын 2012 оны А/70 захирамжаар ХСХТТөвийн ЗМСТөвийн тоног төхөөрөмж, тавилга худалдан авах ажиллагаа

200000.0
мян төг

2012

Тавилга, цахилгаан бараа, тоног төхөөрөмж  гэсэн 3 багцаар нээлттэй тендерийг 2012 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдөр зарлаж, тендерээр Хустайн хишиг ХХК /тоног төхөөрөмж/, Комфорт импекс ХХК /тавилга/, Нэкст элекроникс ХХК /цахилгаан бараа/-ууд шалгарч нийт 196259,9 мянган төгрөгийн худалдан авалт хийсэн.

-ЗМСТөвийн мэргэжлийн сургалтын танхимууд, хүүхдүүдийн өрөөний тавилга, тоног төхөөрөмжийн судалгааг үнэлгээний хороо  барилгын эскиз зурган дээр тооцоо хийж үнийн болон тоо хэмжээний судалгааг гарган худалдан авах хүсэлтийг Нийслэлийн Засаг дарга Г.Мөнхбаярт хүргүүлсэн.
-  2012 оны Нийслэлийн Засаг даргын А/70 захирамжаар  Залуучуудын  төвд тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах эрхийг шилжүүлсэн.
- 2013 оны 08 сард тавилга, тоног төхөөрөмжиг гэрээний хугацаанд хүлээн авч , Нийслэлийн өмчийн харилцааны газраас эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэн авах зөвшөөрөл гаргуулж  бүртгэсэн.


3
ЗМСТөвийн барилга НААС-2 төслийн хүрээнд Японы нийгмийн хөгжлийн буцалтгүй тусламжаар баригдсан

675000.0 мян.төг

2012

Зургийг Эн Эй Пи ХХК хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр Хөвсгөл аяны жолоо ХХК ажилласан.

ЗМСТөвийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлэхийг
-Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ц.Цогзолмаа,
- Нийслэлийн халамж үйлчилгээний газар,
- Улаанбаатар хотын Нийтийн аж ахуйг сайжруулах хоёр дах төсөл,
- Нийслэлийн барилга хот байгуулалт төлөвлөлтийн газарт гаргасан.
- 2011 оны 04 сарын 07-ны өдрийн 296 дугаар бүхийн барилга барих зориулалтаар 0,045 га газар бүхий  газар эзэмших эрхийг авсан.
- 2013 оны төсөвт ЗМСТөвийн ажиллагсадын болон урсгал үйл ажиллагааны зардлыг суулгуулсан.


4
Хүүхдийн төвийн байрны их засвар

627282.0 мян.төг

2013

Их  засварын зургийн төслийг ‘’МОН ШРИФТ’’ХХК хийсэн. Их засварын ажлын гүйцэтгэгчээр ‘’ИНДУКСТОР’’ХХК 5 сарын 21-нээс 8 сарын 25-ны хооронд ажилласан.

Хүүхдүүдийн амьдрах ая тухтай орчныг бүрдүүлэх, стандартад нийцүүлэх  үүднээс 2011 оноос эрчимтэй хөөцөлдөж, 2012 онд зургийн төслийг хийлгэн 2013 онд хэ                    рэгжсэн. -


5
ХЗСХТЦогцолборын харьяа Од зуслангийн шинэчлэлт,их засвар

-

2013

Барилгын зургын төсөл  хийгдсэн.

Хүүхдийн Од зуслангийн модон байшингууд цаашид хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангахгүй, хуучин тавилгууд ялангуяа хүүхдийн модон орнууд  төвийн байранд хэрэглэж байсан учраас шаардлаг хангахгүй болсон гэдгийг мэргэжлийн байгууллагаар үэлэлт, дүгнэлт, албан шаардлага гаргуулсан.
-  2012 оны 08 сард Нийслэлийн Засаг даргад зуслангаа дахин төлөвлөн шинээр барих асуудлыг хөндөж холбогдох материалаа хүргүүлсэн.
- ‘’Од’’зуслангийн  их засвар,шинэчлэлтийн талаархи саналаа 2013 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд оруулсан,
- 2014-2018 оны Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын хөтөлбөрт ‘’Од’’зуслангийн их засвар шинэчлэлт, тавилга, тоног төхөөрөмжийг хамтад нь шийдүүлэх саналаа өгсөн.