2014/01/10

ХЗСХТЦ-ын дарга Б.Лхамсүрэн төвийн нийт хүүхдүүдтэй ярилцлагын аргаар санал сэтгэгдэл, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал /2011-2013/

ХЗСХТЦ-ын дарга Б.Лхамсүрэн төвийн нийт хүүхдүүдтэй ярилцлагын аргаар санал сэтгэгдэл, хүсэлтийг нь хүлээн авч шийдвэрлэсэн байдал /2011-2013/