2013/12/31

2012, 2013 оны төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн жилийн эцсийн тайлан

2013 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ


 2013 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 2012 оны жилийн эцэсийн гүйцэтгэлийн мэдээ

 2012 оны хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл