2013/01/25

Батлагдсан төсөв 2013

Байгууллагын төсвийн талаархи мэдээлэл                     

Батлагдсан төсвийн хувиарлалт

2013 онд  төсөв  өссөн нь залуучуудын   мэргэжил
Сургалтынтөв ашиглалтанд орж, байгууллагын
  бүтэц    орон  тоо   өөрчилөгдсөнтэй холбоотой .


Цалин хөлсний зарцуулалт


Батлагдсан төсөв