2014/05/20

Байгууллагын бүтэц, орон тоо

Манай байгууллага нь “Хүүхдийн сургалт-хүмүүжлийн тусгай төв” нэртэйгээр ажиллаж байгаад НЗД-ын  2013.03.01-ны  А/150 дугаар захирамжаар НЗД-ын  дэргэдэх Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборболон Хүүхдийн төв, Залуучуудын төв гэсэн бүтэцтэй
ажиллаж байна.