2014/05/19

Хөдөлмөр зуучлалХөдөлмөр зуучлал   
 Зорилго: Сургалтын 5 мэргэжилээр богино хугацаанд мэргэжлийн ур чадвар эзэмшүүлэн төвийн залуучуудыг эзэмшсэн мэргэжлийнх нь дагуу тогтвортой ажлын байранд зуучлан амьдралын  баталгаатай болгох
Хөдөлмөр зуучлал нь:
Суралцагч төгсөгчийн хүсэл сонирхол , мэргэжил, ур чадварт тохирсон ажилд ороход
Ажил олгогчийн ажлын байрны шаардлагад  нийцсэн ажилтан олж авахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.
 ХЗСХТЦ-ын залуучуудыг тогтвортой ажлын байртай болгоход нь:
Залуучуудыг хөдөлмөрийн  харилцаанд ороход  бэлтгэх
 Залуучуудад ажил олгогч байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт, дүрэм журам, үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, зөвлөгөөг өгөх  /ганцаарчилсан болон бүлгээр/
Ажлын  байранд  нийцэн  ажиллах чадвар чадамжтай болгох
Хөдөлмөр зуучлалын төвүүдийн ажлын байраар хангах нөхцөлийг судлаж судалгааны дагуу боломжит зуучлалын төвтэй цогцолборын залуучуудыг ажлын байраар хангах талаар хамтарч ажиллана. 
Ажил олгогч та хөдөлмөр зуучтай утсаар, и-мэйл хаягаар өдөр тутмын байнгын шууд харилцаа тогтоож ажлын байрын мэдээлэл солилцон тохирох ажилтан сонгох боломж байна.