2014/05/19

Оёдлын сургалтОёдлын сургалт
Sewing Training
Оёдол сургалтаар ЕБС-ийн сургуулийн технологийн хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу сургалтын стандартыг мөрдлөг болгон онол, дадлагыг хослуулан сургалтын орчныг сайтар бүрдүүлж нилээд хуучирсан оёдлын машинаар сургалт явуулж байна.
Танхимыг тохижуулж, хөл машинуудыг цахилгаан болгож, Төвийн бүх хүүхдүүдийг монгол цамц, монгол үндэсний хантаазыг өөрсдийн хүчээр оёж үндэсний баяр наадмын гоёлоо бэлтгэдэг болсон. Мөн байгууллагын хэрэгцээтэй оёж хатгах, урлах зэрэг ажлуудыг багш-хүүхдүүдийн хамт хийдэг.