2014/08/29

Залуучуудын төвийг ашиглалтанд оруулж, Хүүхдийн төвийн их засварыг данс бүртгэлд авлаа.

                   2013 онд ‘’Индукстор’’ ХХК-аар хийгдсэн хүүхдийн төвийн байрны их засварын ажил 530332,0 мянган төгрөг мөн      Нийслэлийн Иргэдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2014 оны 08 сарын 13-ны өдрийн 135 тоот тогтоолыг үндэслэн Японы нийгмийн хөгжлийн сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр ‘’Иргэдийн оролцоог дэмжих хоёр дах шатны төсөл’’-ийн хүрээнд 2012-2013 онд баригдсан 675083,9 төгрөгийн үнэ бүхий барилга байгууламжийг данс бүртгэлд авсан.No comments:

Post a Comment