2014/09/16

Холбогдох хууль тогтоомжууд

Монгол улсын үндсэн хууль
http://www.legalinfo.mn/law/details/367?lawid=367

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

http://www.legalinfo.mn/law/details/561?lawid=561

НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/393?lawid=393

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ
https://www.legalinfo.mn/law/details/13025

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

http://www.legalinfo.mn/law/details/488?lawid=488


ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/565?lawid=565

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/390?lawid=390

ГЭР БҮЛИЙН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/226?lawid=226


ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ 
http://www.legalinfo.mn/law/details/299?lawid=299

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ
http://www.legalinfo.mn/law/details/50?lawid=50

БАЙГУУЛЛАГЫН НУУЦЫН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/102?lawid=102

ХУВЬ ХҮНИЙ НУУЦЫН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/537?lawid=537

ИРГЭДЭЭС ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА,АЛБАН ТУШААЛТАНД ГАРГАСАН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

http://www.legalinfo.mn/law/details/294

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/9020?lawid=9020

БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/72?lawid=72

ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ
http://www.legalinfo.mn/law/details/251?lawid=251

ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ИЛТГЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

https://www.legalinfo.mn/law/details/3059No comments:

Post a Comment