2015/01/05

Хүүхэд Залуучуудын СХТЦогцолборын 2014 оны төсвийн гүйцэтгэлийн хэтрэлт, хэмнэлтийн тооцоо

          
       2014 оны 07 сард Төсвийн тодотголд Монгол Улсын Засгийн газрын 2014 оны 6 сарын 28-ны өдрийн 209 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Аудитын газрын 2014 оны 06 сарын 25-ны өдрийн 698 тоот зөвлөмжийн заалт чиг үүрэгтэй уялдуулан зардлаа оновчтой хуваарилан, өр, авлага үүсгэхгүй тэвчиж болох зардлыг хэмнэх, бууруулах, нэмж зардал төсөвлөхгүйгээр зөвхөн зардал хооронд шилжүүлэх санал хүргүүлж ажилласан.  2014 оны 12 сард мөн төсвийн тодотголоор үндсэн цалингийн зардлаас 20000,0 сая, төлбөр хураамж бусад зардлаас 10000,0 сая, тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэмжийн зардлаас 3552,2 мянган төгрөгийг татуулсан.                                                                                                           
Цалингийн хэмнэлт нь:
  1. Зун жижүүрт гардаг багш нарын илүү цагийг биеэр нөхөн амраасан,  
  2. ЗМСТөвд цагийн зохицуулалт хийж 4 ээлжийн нийгмийн ажилтан ажиллахаас 3 ээлжийн нийгмийн ажилтан  ажиллуулсан,                                                                  
  3. 2014 оны хугацаанд 22 хүн өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдөх, ажил солигдох хугацаанд нээлттэй ажлын байранд шинээр ажилтан авах зар тавих, судлах, авах хугацаанаас хамааран үүссэн.
2014 оны 12 сарын 31-нд 35134.7 мянган төгрөгний жилийн эцсийн дансны үлдэгдэл буцаан төвлөрүүлсэн.

Үзүүлэлт
2014 оны батлагдсан төсөв
2014 оны төсвийн гүйцэтгэл
Зөрүү
1
Нийт зардлын дүн
1207941.9
1172807.1

2
Урсгал зардлын дүн
1207941.9
1172807.1

3
Бараа үйлчилгээний зардлын дүн
1199833.7
1164699.1

4
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил
600061.2
586311.3

5
Үндсэн цалин
353296.9
348874.1
4422.8
6
Нэмэгдэл цалин
195944.3
194944.3

7
Унаа, хоолны хөнгөлөлт
50820.0
41492.9
9327.1
8
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх
66006.5
61840.6
4165.9
9
Тэтгэвэр,тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл
54005.4
50114.5

10
Тэтгэврийн даатгал
42004.2
38388.3

11
Тэтгэмжийн даатгал
4800.4
4690.4

12
ҮОМШ өвчний даатгал
6000.6
5863.1

13
Ажилгүйдлийн даатгал
1200.1
1172.6

14
Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж
12001.2
11726.2

15
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
533766.0
516547.2

16
Бичиг хэрэг
18536.0
18533.0
3.0
17
Гэрэл цахилгаан
28800.0
22804.7
5995.3
18
Түлш халаалт
32320.0
27954.8
4365.2
19
Тээвэр шатахуун
16300.0
16300.0

20
Шуудан холбоо
4600.0
2784.2
1815.8
21
Цэвэр,бохир ус
18560.0
18560.0

22
Ном,хэвлэл
2250.0
2250.0

23
Хичээл,үйлдвэрлэлийн дадлага хийх
36500.0
35937.0
563.0
24
Эд хогшил худалдан авах
34500.0
34353.2
146.8
25
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл
49000.0
48990.9
9.1
26
Хоол
250400.0
248465.8
1934.2
27
Эм
4200.0
4200.0

28
Урсгал засвар
16000.0
16000.0

29
Төлбөр хураамж болон бусад зардал
21800.0
19413.6
2386.4
31
Татаас ба урсгал шилжүүлэг
5000.0
4999.9

32
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг
5000.0
4999.9
0.1
33
Нэг удаагийн тэтгэмж,урамшуулал
5000.0
4999.9

34
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох тэтгэмж
3108.1
3108.1

35
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1207941.9
1172807.1
35134.7
37
Төсвөөс санхүүжих
1207941.9
1172807.1

38
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО
1
1

39
АЖИЛЛАГСАД БҮГД
70
65

40
Удирдах ажилтан
2
2

41
Мэргэжлийн
40
36

42
Гүйцэтгэх ажилтан
14
14

43
Үйлчлэх ажилтан
14
13No comments:

Post a Comment