2015/02/25

Дотоод хяналт шалгалтыг Аж ахуйн албанаас хийж эхэллээ.

Байгууллагын нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах хуваарийн дагуу Аж ахуйн албанаас хийж буй ажил, өмч хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, гал тогооны үйлчилгээний чанар стандартын хэрэгжилтэд 2015 оны 02 дугаар сарын 09-12-ны хооронд шалгалт явуулж шалгалтын дүнг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэв. Хурлаас Өмч хамгаалах комиссыг шинэчлэн байгуулж байгууллагын өмч хөрөнгийг дахин үзэх, түүний хадгалалт хамгаалалт, агуулахын бүртгэл хөтлөлт, гал тогооны үйлчилгээнд гарч буй зөрчил дутагдлыг арилгах талаар хугацаатай үүрэг өгөгдөв.

No comments:

Post a Comment