2015/03/02

“Өсвөр насны хүүхдийн зан харилцааны онцлог” сэдэвт сургалт явууллаа.

Тус цогцолборын амьдрах ухааны  болон мэргэжлийн сургалтын багш нарт ” Өсвөр насны хүүхдийн онцлог” сэдвээр хүүхдийн төвийн арга зүйч Б.Сүрэнцэцэг сургалт зохион байгуулав.
11-16 насны хүүхдийн зан харилцаанд орж буй өөрчлөлт   түүнд тохируулж багш сурган хүмүүжлэгчид хэрхэн  ажиллах  талаар  тодорхой мэдлэгтэй боллоо.
Сургалтад 2 төвийн нийт 9-н багш хамрагдав.

No comments:

Post a Comment