2015/03/16

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр байгууллагын албан хаагчдад зохион байгуулах сургалт аргазүйн ажлын төлөвлөгөө


 Архив албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр байгууллагын албан хаагчдад зохион байгуулах сургалт аргазүйн ажлын төлөвлөгөө

No comments:

Post a Comment