2015/03/31

Компьютерийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх сургалт явууллаа.

Цогцолборын багш ажилчдын компьютерийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор нийт багш ажилчдад 4 сэдвийн хүрээнд сургалт орохоор хөтөлбөр батлуулан 2 ээлжээр  давхардсан тоогоор нийт 44 багш ажилчдын дунд Компьютерийн үндсэн хэрэглээ, түүний аюулгүй ажиллагаахэрэглээний программуудаар практикт суурилан сургалт явууллаа. 
Сургалтын эцэст 25 багш ажилчдаас шалгалт авсан бөгөөд нийт сургалтын амжилт 92%-тай, чанар нь 64% - тай байна.

No comments:

Post a Comment