2015/04/03

Ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудаас манай цогцолборыг үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага солилцов.


Тус цогцолборын амьдрах ухааны багш нарын сургалтын бичиг баримтын хөтлөлт сургалтад хэрэглэгдэх цахим хичээл, тараах материал, технологийн картыг хийдэг арга барилын талаар Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх “Амьдрах ухаан” төв, ”Өнөр бүл” төвөөс  20 гаруй хүмүүс ирж  харилцан туршлага солилцлоо.
Тэд Манай төвийн амьдрах ухааны сургалтын багш нарын шинээр санаачлан хийсэн  аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, технологийн картыг ажилдаа нэвтрүүлэх талаар харилцан ярилцаж тохирлоо.


No comments:

Post a Comment