2015/11/02

Эмнэлэгийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийлээ.


Тус Цогцолбороос 2015 онд нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт зохион байгуулах  хуваарийн  дагуу Цогцолборт амьдарч буй хүүхэд залууст эмнэлгийн пүнктээс үзүүлж буй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ  болон ариун цэвэр эрүүл ахуйн талаар  зохион байгуулж буй ажлыг шалгасан шалгалтын комиссын дүнг  захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцээд Эмнэлэгийн пүнктээс тус Цогцолборт амьдарч буй хүүхэд залууст үзүүлж буй   эрүүл мэнд,  эрүүл ахуй халдваргүйжүүлэлтийн чиглэлээр зохион байгуулж буй ажил зохих түвшинд явагдаж байна гэж үнэлэн илэрсэн  зөрчил дутагдлыг арилгах талаар зөвлөмж өгөв.

No comments:

Post a Comment