2015/12/01

Дотоод хяналт шалгалт хийлээ.
      Тус Цогцолбор нь нэгжүүдээс  дүрмээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн ханган биелүүлж байгааг шалгах хяналт шалгалтын  төлөвлөгөөг  оны эхнээс батлан гаргаж хуваарийн энэ оны 10,11 дүгээр саруудад  Хүүхдийн төв,  Залуучуудын төвийн  ээлжийн нийгмийн ажилтан, бүлэг удирдсан нийгмийн ажилтан,  сэтгэл зүйч нараас хүүхэд залуучуудад нийгмийн олон талт ажил үйлчилгээ болон сэтгэл зүйн зөвлөгөө, нөхөн сэргээх үйлчилгээг хэрхэн үзүүлж байгаа, тэднийг нийгэмшүүлэх, төлөвшүүлэх, сурган хүмүүжүүлэх чиглэлээр зохиож буй ажлыг тус тус шалгасан дүнг Даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж  дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилт зохих түвшинд явагдаж байна гэж дүгнэн илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлж  биелэлтийг тооцон ажиллахыг нэгжийн дарга нарт үүрэг болгов.

No comments:

Post a Comment