2016/02/05

2016 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 оны 01 сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал
Батлагдсан төсөв
Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр
тайлант үе /өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/

тайлбар






НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
1284327600
114566000
115085574
-519574
НДСангаас мөнгө орж ирсэн
      УРСГАЛ ЗАРДАЛ
1284327600
114566000
105673763
8892237

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
1211182600
114566000
105673763
8892237

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
630461000
56096100
54002752
2093348
Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
69350600
6170600
5930470.25
240130
Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал
102744000
11600000
5626830.68
5973169
Өмнөх сарын илүү төлөлт
                  Хангамж, бараа материалын зардал
41686000
6749300
6714000
35300

                  Нормативт зардал
313120000
29900000
29808990
91010

                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал
3500000
0



                  Томилолт, зочны зардал





Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж
18300000
550000
548320
1680

Бараа үйлчилгээний бусад зардал
32021000
3500000
3042400
457600

           ТАТААС
73145000
0
0


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ
73145000
0
0


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ
73145000
0
0


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг
47745000
0
0








Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
25400000
0
0


ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ





ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ





           ИХ ЗАСВАР





ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ





ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ





ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1284327600
114566000
115085574


Улсын төсвөөс санхүүжих





Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
1284327600
114566000
114566000


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих


519574


Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих





Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас





Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих





Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих





Бусад эх үүсвэр





No comments:

Post a Comment