2016/03/04

2016 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2016 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал
Батлагдсан төсөв

Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр
тайлант үе /өссөн дүнгээр/
дүн
тайлбар


НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
1284327600
218246000
218331000
-85000
НДСангаас мөнгө орж ирсэн
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
1284327600
218246000
218246000
0

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
1211182600
218246000
200859937
17386063

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
630461000
110192200
106653505
3538695
Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
69350600
12121200
11766083
355117.11
Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал
102744000
23200000
16391539
6808460.86
Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн гал тогооны зохион байгуулалтыг өэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.
                  Хангамж, бараа материалын зардал
41686000
9832600
9557200
275400

                  Нормативт зардал
313120000
55800000
49716090
6083910

                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал
3500000
0
0
0

                  Томилолт, зочны зардал

0
0
0

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж
18300000
1100000
1033120
66880

Бараа үйлчилгээний бусад зардал
32021000
6000000
5542400
457600

           ТАТААС
73145000
0
0


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ
73145000
0
0


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ
73145000
0
0


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг
47745000
2500000
200000
2300000

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
25400000
25400000
0
25400000

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

0

0

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1284327600
218246000
218246000


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
1284327600
218246000
218246000


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр

No comments:

Post a Comment