2016/03/04

2016 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 218246000 218331000 -85000 НДСангаас мөнгө орж ирсэн

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 218246000 218246000 0

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 218246000 200859937 17386063

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 110192200 106653505 3538695 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 12121200 11766082.89 355117.11 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 23200000 16391539.14 6808460.86 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 9832600 9557200 275400

                  Нормативт зардал 313120000 55800000 49716090 6083910 Залуучуудын төвийн хүүхдүүдийн хувцас аваагүй

                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 0 0 0

                  Томилолт, зочны зардал
0 0 0

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 1100000 1033120 66880

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 6000000 5542400 457600

           ТАТААС 73145000 0 0


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 0 0


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 0 0


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 2500000 200000 2300000

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 0 25400000

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 218246000 218246000


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 218246000 218246000


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment