2016/04/04

2016 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/

2016 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл   /мэдээ/
Д/Д
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал
Батлагдсан төсөв
тайлант үе /өссөн дүнгээр/
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/
Хэмнэлт/ хэтрэлт дүн
тайлбар
жилээр
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН
1284327600
350326000
350419297
93297
НДСангаас мөнгө орж ирсэн
УРСГАЛ ЗАРДАЛ
1284327600
350326000
350326000
0
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
1211182600
322426000
294570455.8
55755544.22
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил
630461000
164288300
159922177
4366123
Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл
69350600
18071800
17556362.2
515437.8
Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал
102744000
34300000
26413016.8
7886983.2
Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн гал тогооны зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.
Хангамж, бараа материалын зардал
41686000
12915900
12455300
460600
Нормативт зардал
313120000
82700000
67553429.78
15146570.22
Эд хогшил, урсгал засварын зардал
3500000
0
0
0
Томилолт, зочны зардал
0
0
0
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж
18300000
1650000
1528020
121980
Бараа үйлчилгээний бусад зардал
32021000
8500000
7962150
537850
ТАТААС
73145000
0
0
0
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ
73145000
0
0
0
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ
73145000
0
0
0
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг
47745000
2500000
1180000
1320000
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг
25400000
25400000
0
25400000
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
ИХ ЗАСВАР
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР
1284327600
350326000
350419297
0
Улсын төсвөөс санхүүжих
0
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих
1284327600
350326000
350326000
0

No comments:

Post a Comment