2016/05/06

2016 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 457006000 457099297 93297 НДСангаас мөнгө орж ирсэн

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 457006000 388782653.1 68223347

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 429106000 387602653.1 41503347

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 218384400 213041177 5343223 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 24022400 23464428 557972 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 45100000 34382456.42 10717544 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 16299200 15761833 537367

                  Нормативт зардал 313120000 108600000 86026387.78 22573612

                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 3500000 3244000 256000

                  Томилолт, зочны зардал
0 0 0

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 2200000 2195520 4480

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 11000000 9486350 1513650

           ТАТААС 73145000 0 0 0

           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 0 0 0

           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 0 0 0

                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 2500000 1180000 1320000

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 0 25400000

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 457006000 457099297 0

Улсын төсвөөс санхүүжих


0

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 457006000 457006000 0

Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
0 0

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр

93297

No comments:

Post a Comment