2016/06/06

2016 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 560636000 560729297 93297 НДСангаас мөнгө орж ирсэн

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 560636000 560636000 0

БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 527736000 486117049.9 41618950

Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 272480500 263434917 9045583 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 29973000 29069663.89 903336.1 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 55900000 45143998.24 10756002 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 19682500 18881313 801187

                  Нормативт зардал 313120000 129950000 110877587.8 19072412

                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 3500000 3500000 0

                  Томилолт, зочны зардал
0 0 0

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 2750000 2560220 189780

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 13500000 12649350 850650

           ТАТААС 73145000 0 0 0

           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 0 0 0

           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 0 0 0

                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 7500000 6012796 1487204

Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 0 25400000

ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ
0
0

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 560636000 560729297 0

Улсын төсвөөс санхүүжих


0

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 560636000 560636000 0

Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
0 0

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр

93297

No comments:

Post a Comment