2016/06/07

Дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээний ажлаас
Тус Цогцолборын дотоод хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан ажилтан Д.Энхбаяр хүний нөөцийн ажилтан Дамдинсүрэн нар Залуучуудын төвийн ээлжийн нийгмийн ажилтнуудын ажлын цаг ашиглалт, ажлын ачаалал, ажлын үр дүнд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийсэн дүнг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулав.
Хурлаас Залуучуудын төвийн ээлжийн нийгмийн ажилтнуудын ажлын ачаалал харьцангуй бага байгаа тэднээс бүлгийн залуустай тулж ажиллах ажиллагаа дутмаг, тэднийг төлөвшүүлэх, сургах, бие даасан амьдралд бэлтгэх талаар зохиож буй ажил шаардлагын хэмжээнд хүрэхгүй байгаа, нэгжийн удирдлагын зүгээс арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чиглүүлэх, хяналт тавих ажил суларсан байна гэж дүгнээд ажил сайжруулах 3 сарын хугацаатай үүрэг өгөв.

No comments:

Post a Comment