2016/07/05

2016 оны 06 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 659326000 659419297 93297 НДСангаас мөнгө орж ирсэн

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 659326000 587902003.6


БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 623926000 581889207.6


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 326576600 320943325 5633275 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 35923600 35320161.79
Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 60000000 48412585 11587415 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 22925800 21579818


                  Нормативт зардал 313120000 153700000 134078747.8


                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 5500000 3500000


                  Томилолт, зочны зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 3300000 3285220


Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 16000000 14769350


           ТАТААС 73145000 35400000 6012796


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 35400000 6012796


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 35400000 6012796


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 10000000 6012796


Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 0


ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 659326000 659326000


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 659326000 659326000


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment