2016/08/05

2016 оны 07 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 788579000 788718434 139434 Үндсэн бус үйл ажиллагаа

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 788579000 788579000


БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 736806000 657749157.8


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 380672700 365458593 15214107 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 41874200 40136210.43 1737990 Бүтэц орон тоо 1 хүн дутуу

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 63900000 51764011.56 12135989 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 25609100 24142410


                  Нормативт зардал 313120000 184950000 154693362.8


                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 5500000 3500000


                  Томилолт, зочны зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 5800000 3285220


Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 28500000 14769350


           ТАТААС 73145000 51773000 21566344


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 51773000 21566344


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 51773000 21566344


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 26373000 21566344


Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 788579000 788579000


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 788579000 788579000


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment