2016/09/04

2016 оны 08 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 884694000 847053997
Үндсэн бус үйл ажиллагаа

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 884694000 846960700


БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 832921000 736471208.1


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 433268800 409924123 23344677 Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 47659800 40136210.35 7523589 Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 67800000 53634024 14165976 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 28692400 27211243


                  Нормативт зардал 313120000 211700000 174933462.8


                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 3500000 3500000


                  Томилолт, зочны зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 16300000 5132145


Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 22000000 22000000


           ТАТААС 73145000 51773000 21966344


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 51773000 21966344


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 51773000 21966344


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 26373000 21966344


Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 0


ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 884694000 846960700


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 884694000 846960700


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment