2016/10/03

2016 оны 09 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 980159000 909585697 70573303 Үндсэн бус үйл ажиллагаа

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 980159000 909492400


БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 928386000 815463397


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 485864900 451630054 34234846 Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 53445400 49772040.34 3673360 Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу

Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 71950000 58215196.96 13734803 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 31775700 30228222.9


                  Нормативт зардал 313120000 238550000 192760902.8 45789097 Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж чадсан

 Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 3500000 3500000


                  Томилолт, зочны зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 16800000 5433345


Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 24500000 23924200


           ТАТААС 73145000 51773000 23183344


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 51773000 23183344


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 51773000 23183344


Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 26373000 21966344


Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 1217000


ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 980159000 909492400


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 980159000 909492400


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment