2016/11/04

2016 оны 10 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 1082484000 980033578 102450422 Үндсэн бус үйл ажиллагаа

      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 1082484000 978224100


БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 1030711000 891386099.5


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 538461000 499829155 38631845.03 Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 59231000 55073937.58 4157062.42 Бүтэц орон тоо 2 хүн дутуу

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 82300000 61540468.28 20759531.72 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

 Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 35519000 33067612.9


                  Нормативт зардал 313120000 265400000 206837880.8 58562119.22 Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж чадсан

Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 3500000 3500000


Томилолт, зочны зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 17300000 5618345


Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 27000000 25918700


           ТАТААС 73145000 51773000 24462438


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 51773000 24462438


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 51773000 24462438


Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 26373000 23245438


Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 1217000


ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ

ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 1082484000 980033578


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 1082484000 980033578


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих

Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment