2016/12/04

2016 оны 11 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 1160745700 1036699097


      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 1160745700 1036699097


БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 1107345700 989742694.5


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 591057100 548510935 42546165 Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 65016600 60440154.39 4576446 Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 92650000 71538852.5 21111148 Өмнөх сарын илүү төлөлт, Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 38602000 36212186.87


                  Нормативт зардал 313120000 269220000 230619363.8 38600636 Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж чадсан

                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 3500000 3500000


                  Томилолт, зочны зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 17800000 12114327


Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 29500000 26806875


           ТАТААС 73145000 53400000 24462438


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 53400000 24462438


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 53400000 24462438


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 28000000 23245438


Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 1217000


ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 1160745700 1036605800


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 1160745700 1036605800


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment