2017/01/04

2016 оны 12 сарын төсвийн гүйцэтгэл /мэдээ/


Д/Д Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал Батлагдсан төсөв Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ Хэмнэлт/ хэтрэлт


жилээр тайлант үе /өссөн дүнгээр/ дүн тайлбар
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН 1284327600 1224582500 1137359734


      УРСГАЛ ЗАРДАЛ 1284327600 1224582500 1137266437


БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ 1211182600 1171182500 1111747296


Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 630461000 630461000 605138777 25322223 Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан. Орон тоо 3-р цөөрсөн

Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 69350600 69350500 66802656.85 2547843 Бүтэц орон тоо 8.9.10 саруудад дутуу ажилласан. Орон тоо 3-р цөөрсөн

                  Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал 102744000 102744000 81940980.44 20803020 Залуучуудын төвийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн нэгдсэн нэг зохион байгуулалтад оруулсан.

                  Хангамж, бараа материалын зардал 41686000 41686000 39548560.59


                  Нормативт зардал 313120000 273120000 267928218.8 5191781 Тендер зарлан бага үнэтэй байгууллагыг сонгон шалгаруулж хямд үнэтэй хүнсний бүтээгдэхүүн бэлтгэн нийлүүлж авдаг болсон

                  Эд хогшил, урсгал засварын зардал 3500000 3500000 3500000


                  Томилолт, зочны зардал

Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 18300000 18300000 16106547


Бараа үйлчилгээний бусад зардал 32021000 32021000 30781555


           ТАТААС 73145000 53400000 25612438


           УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ 73145000 53400000 25612438


           НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 73145000 53400000 25612438


                  Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг 47745000 28000000 24395438


Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг 25400000 25400000 1217000


ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

           ИХ ЗАСВАР

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 1284327600 1224582500 1137266437


Улсын төсвөөс санхүүжих

Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих 1284327600 1224582500 1137266437


Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих

Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас

Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих

Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих

Бусад эх үүсвэр
No comments:

Post a Comment