2018/01/16

Дүрэм батлах тухай "Хүүхэд болон түүний гэр бүлд чиглэсэн асрамж, халамжын хувилбарт үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага, аж ахуй нэгж иргэн түүний үйл ажиллгааны дүрэм" г.м


No comments:

Post a Comment