2020/01/17

Дотоод хяналт шалгалт-2019


Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаа мэргэжлийн нийгмийн ажил үйлчилгээ болон туслах ажил үйлчилгээнд дотоод хяналтыг тавих жилийн ажлын төлөвлөгөөг жил бүр гарган хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж ирсэн юм.
Цогцолборын дотоод хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний 2019 оны төлөвлөгөөг 2019.02.20-нд даргаар батлуулан ажиллаж байна.
Хуваарийн дагуу 04-р сард Хүүхдийн төвийн нийгмийн ажилтан, сэтгэл зүйч нар, Эмнэлгийн хэсэг, 06-р сард Амьдрах ухаан болон мэргэжлийн сургалтын  багш нар, 07, 08-р саруудад байгууллагын “Од” зуслангийн үйл ажиллагаа, 11-р сард Залуучуудын төвийн нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйчид, Аж ахуйн албаны ажилчдын   ажлыг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт гарган даргын зөвлөл болон “Мэдээллийн цаг”-аар бүх ажиллагсдад мэдээлэн хугацаатай зөвлөмж өгөөд байна.


No comments:

Post a Comment