2021/04/16

Хорио цээрийн дэглэмийн үед хүүхдүүдийн теле хичээлийг хийлгэж дугуйлан секцээр авьяас чадварыг нь хөгжүүлж байна.

          Төвийн хүүхдүүд цагийн хуваарийн дагуу  өдөр бүр 10.00-13.00 цагийн хооронд сурах үйл ажиллагааг дэмжсэн ном унших, цээж бичиг,  хуулан бичиг, гэрийн даалгавар хийж, теле хичээлээ хийцгээдэг. Хүүхдүүдийн хийсэн теле хичээлийн тэмдэглэл, бичилт, дэвтрийн үйл ажиллагаанд багш нар тогтмол хяналт тавьж, сургуулийн ангиу удирдсан багш нартай холбоотой ажиллаж байна.13.20-13.35 цагийн хооронд бүх хүүхдүүд багш нартайгаа хамтран хөдөлгөөнт дасгал хийж хэвшсэн.


15.00-17.00 цагт биеийн тамир, дуу хөгжим, албан бусын сургалт, номын сан,  чимэглэх урлал, оёдол, зургийн дугуйланд бүх хүүхдүүд өөрсдийн сонирхлын дагуу хамрагдан, авьяас чадвараа хөгжүүлж байна.
        Албан бус сургалтын багш 1-2 дугаар ангийн хүүхдүүдэд хоцрогдол арилгах зорилгоор   өдөр бүр 3 цагийн давтлага өгч  байна.     Ахлах насны хөвгүүдэд зориулсан тусгай хөтөлбөр гаргаж ажиллан амьдрах ухааны сургалтаар эсгийн табчик хийж, төрөл бүрийн хоол хийж сурцгаав.

 Хүүхдүүдийн авьяас чадварыг нээж хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор төрөл бүрийн  соёл хүмүүжлийн ажлыг амжилттай зохион байгуулж байна

Гала тоглолт

Ø  Д.Пүрэвдоржийн “Тусгаар тогтнол” 18 бадаг шүлгийг цээжилсэн

Ø  Плаш моб биелгээг өдөр бүр бүх хүүхдүүд хийж байна.


Номын сангаар хүүхдүүд тогтмол үйлчлүүлж ном уншиж,үлгэр ярилцаж, тэмдэглэл хөтөлж,шүлэг цээжилж, уншсан номын ярилцлага хийж төрөл бүрийн сонирхолтой ажлууд тогмол явагдаж байна. 
No comments:

Post a Comment