2022/01/28

Ариутгал хийлээ.

Өнөөдөр цогцолборын хэмжээнд голомтот ариутгал халваргүйжүүлэлтийг гэрээт байгууллага болох "Халдваргүйжүүлэлт" ХХК-иар хийлгэлээ.

Эрүүл ахуйч Б.Эрдэнэчимэг1 comment: